Dr.-Ing. Thiemo Ebbert

 

 

 

Re-Face

Renovatie strategieen voor het technisch verbeteren van kantoorgevels

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft

 

Samenvatting

 

Tweederde van de kantoorgebouwen in Europa zijn ouder dan 30 jaar. Draagconstructies van deze gebouwen kunnen een eeuw meegaan, interieurs worden vaker vernieuwd. Uit de praktijk is gebleken dat bij een gebouw van tussen de 20 en 30 jaar de gevels en de klimaatinstallaties niet meer voldoen aan de hedendaagse standaard. Ze zijn versleten, qua techniek, qua uitstraling en qua comfort. Deze gebouwonderdelen bepalen in grote mate het energieverbruik van een gebouw, maar de gevel heeft nog meerdere functies, zij bepaalt de uitstraling van een gebouw en daarmee tevens het beeld dat het publiek van de eigenaar heeft. Daarnaast beÔnvloedt de gevel ook het binnenklimaat en het welzijn van de gebruiker. Bijgevolg komen steeds meer kantoorgebouwen in aanmerking voor renovatie. Helaas bezit de bouw op dit moment nog weinig strategieŽn voor innovatieve renovatie van kantoorgevels. Aan de ene kant neigen de meeste renovatieprojecten ertoe gebouwen kompleet op te knappen, wat vaak gevolgen heeft voor het interieur en de draagconstructie en wat daardoor grote kosten met zich meebrengt. Aan de andere kant zien we dat er weinig kennis is van de verschillende geveltypes die in de afgelopen decennia zijn toegepast, wat tot een zekere weerzin leidt om met een renovatieproject te starten. Duidelijk mag zijn dat de markt een overzicht mist met praktische renovatiestrategieŽn en hun toepasbaarheid op verschillende bestaande geveltypologiŽn.

 

Deze thesis beoogt dit gemis aan kennis op te vullen. Om tot bruikbare antwoorden te komen is het rapport in vier delen opgedeeld. Na een introductie (hoofdstuk1) en en overzicht van de stand van zaken (hoofdstuk 2) wordt in hoofdstuk 3 de bestaande kantoorvoorraad in West Europa geŽvalueerd. Typische kantoorgevels worden gedefinieerd en geordend in 22 categoriŽn die worden gekarakteriseerd door constructieve elementen alsmede door bepaalde renovatie-uitdagingen. Met behulp van deze typologiŽn wordt de spreiding van deze kantoorgevels geŽvalueerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. De lokale markt-analyse laat zien dat in deze drie landen met een identiek klimaat zeer verschillende kantoorgevels zijn ontwikkeld. Aldus is een overzicht gemaakt die een inschatting geeft van het aantal gevels van ťťn type voor bepaalde locaties en tijdsvakken. De overeenkomede renovatietaken worden duidelijk.

 

Hoofdstuk 4 belicht de verschillende eisen rondom kantoorgevels en de renovatie daarvan. Om verschillende renovatie-concepten met elkaar te vergelijken, worden kwantificeerbare onderdelen tegenover elkaar uitgezet, zoals de energiekosten en de life cycle costs. In dit hoofdstuk wordt tevens een evaluatie-tool ontwikkeld voor kwaliteitsaspecten. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan de invloed van het bouwproces op het functioneren van een kantoorgebouw, alsmede de mogelijkheid van comfortverbetering. Deze aspecten worden gewaardeerd en grafisch gepresenteerd.

 

In de derde stap van het onderzoek (hoofdstuk 5) wordt gefocust op de meest voorkomende geveltypes door vijf representatieve case-studies te beoordelen. Deze case-studies omvatten kantoren in Nederland en Duitsland alsmede de campus van de universiteit van Bielefeld. Door deze studies komen de typische problemen van iedere geveltypologie aan het licht. Voor elke case zijn verschillende renovatieconcepten ontwikkeld en geŽvalueerd om zo de meest belovende oplossing te definiŽren. Deze concepten richten zich in het algemeen op het gehele gebouw en in detail op de gevels.

 

Verder zijn twee produktontwikkelingen onderdeel van dit onderzoek, dat oplossingen aanlevert voor de meest voorkomende geveltypes. Voor de typische vliesgevelsysteem is een adapterprofiel ontwikkeld waarmee bestaande gevels van verschillende leveranciers kunnen worden opgewaardeerd met nieuwe gestandardiseerde produkten. De isolatiewaarde van gevels wordt hiermee verbeterd tot een hedendaags niveau zonderdat hiervoor de aansluitingen met binnenwanden aangepast hoeven te worden. Het tweede produkt dat tijdens dit onderzoek is ontwikkeld richt zicht op typische dragende gevels met een raam. Het concept stelt voor om het raam te vervangen in combinatie met de gebouwinstallaties. Door deze twee onderdelen te combineren in nieuwe gevelcompomenten wordt het mogelijk zowel de gevel als de installaties te vervangen vanaf de buitenkant en zo de overlast binnen het gebouw tot een minimum te beperken. Het systeem is zeer modulair waardoor toekomstige aanpassingen mogelijk zijn.

 

In de laatste stap (hoofdtuk 6) wordt het resultaat van de case-studies en verder beoordeelde voorbeelden uit de praktijk gecombineerd. Op deze manier geeft deze thesis een overzicht van typische bestaande geveltypes en hun specifieke uitdagingen. De mogelijke renovatiestrategiŽn worden geŽvalueerd vanuit architectonisch oogpunt, vanuit de functie, het comfort, investering, materiaalgebruik en mogelijke energiebesparing. Het is mogelijk de beste strategie te kiezen die het meest belovend zijn voor de verschillende renovatietaken. Deze analyse resulteert in een matrix die de eigenschappen toont van elk renovatieconcept en legt daarbij een verband met bestaande geveltypes. Het is dus van praktisch nut voor architecten en specialist consultants in een vroeg stadium van het ontwerpproces om het renovatieconcept te bepalen. Dit werk is ook bedoeld om beleidsmakers zoals eigenaars en investeerders met de nodige achtergrondkennis van het onderwerp te voorzien. De gevelindustrie kan inzicht krijgen in de markt voor kantoorrenovatie en hieruit inspiratie halen voor toekomstige produktonwikkelingen.

 

Met deze doelstellingen voor ogen is in deze thesis de renovatie van kantoorgevels gestructureerd en gevisualiseerd. Het vereenvoudigd hiermee de opstelling van een plan van aanpak en een stappenplan. De drempel voor gevelrenovatie wordt verlaagd en meer renovatieprojecten zullen een kans van slagen hebben. De voorgestelde renovatieconcepten maken het mogelijk de energieprestatie te verbeteren terwijl de life cycle costs omlaag zullen gaan. Tegelijkertijd verbeterd het comfort voor de gebruikers en de kwaliteit van de omgeving. Gevelrenovatie levert zo zijn bijdrage aan de verduurzaming van de huidige kantoorvoorraad en mede de maatschappij.

 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-90-8570-499-7
409 paginaís
engelstalig
40,00 Ä

 

Verkrijgbaar bij:
Re-Face@th-e.de

 

 

 

 

home†††† contact